การสมัครขออนุมัติสินเชื่อ และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์แต่ไม่ต้องการชำระค่ารถยนต์ทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนได้สูงสุด 84 เดือน และเมื่อชำระเงินค่างวดครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจึงได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์

คุณสมบัติ ของผู้สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. ผู้ขอสมัคร (ผู้เช่าซื้อ) จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 1. นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
2. มีถิ่นพำนักในประเทศไทย 2. จัดตั้งในประเทศไทย
3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน 3. ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน/มือถือ/ที่ทำงาน)
4. ต้องมีบุคคลค้ำประกัน (สัญชาติไทย) 4. ต้องมีบุคคลเป็นผู้ค้ำประกันสัญญา (สัญชาติไทย)

ขั้นตอนในการยื่นสมัครสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์


  1. จองรถยนต์

  2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  3. เจ้าหน้าที่ของไฟแนนซ์นัดหมายเพื่อเซ็นสัญญาและรอการประเมินผล

  4. เมื่อผ่านการอนุมัติทางที่ปรึกษาการขายจะเป็นผู้แจ้งผล

  5. นัดหมายรับรถ

เอกสารประกอบการยื่นสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ผู้ค้ำประกัน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือเดินทางและวีซ่าของชาวต่างชาติพร้อมสำเนาที่มีการรับรอง 4 ชุด
4 ชุด
- 2 ฉบับ
2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารประจำตัวผู้พำนักอาศัยและแผนที่ที่อยู่ของชาวต่างชาติ 4 ชุด
4 ชุด
- 2 ฉบับ
2 ชุด
สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ย้อนหลัง 3 เดือน สลิปเงินเดือนของชาวต่างชาติ 3 เดือนล่าสุด 1 ชุด
1 ชุด
16 ลิตร (180 แรงม้า)
- 1 ชุด
1 ชุด
เอกสารการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลังของชาวต่างชาติ 6 เดือน 1 ชุด
1 ชุด
- 1 ชุด
1 ชุด
หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) เซ็นรับรองพร้อมตราประทับ - 3 ชุด -
ภพ.20 เซ็นรับรองพร้อมตราประกับ - 1 ชุด -
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) เซ็นรับรองพร้อมตราประทับ - 1 ชุด -
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล - 3 ชุด -
งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน - 1 ชุด -
แผนที่บ้านที่พัก 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
แผนที่กิจการ 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: (+66) 2 666 7500