ข้อกำหนด และเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์ HTTP://WWW.LANDROVER.COM ดูแลโดย Jaguar Land Rover Limited
สำนักงานที่จดทะเบียน: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, UK
จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ เลขทะเบียน: 1672070
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: GB 927 1532 28

แลนด์โรเวอร์พยายามอย่างยิ่งเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้

แลนด์โรเวอร์พยายามหาวิธีปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะ การออกแบบ และการผลิตรถยนต์อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ แม้เราจะความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติเฉพาะที่ทันสมัย แต่เว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ปราศจากข้อผิดพลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของแลนด์โรเวอร์ และไม่ถือว่าเป็นข้อเสนอสำหรับการขายยานยนต์ใดๆ โดยเฉพาะ ผู้จำหน่ายและศูนย์จำหน่ายไม่ใช่ตัวแทนของแลนด์โรเวอร์และไม่มีอำนาจผูกพันเด็ดขาดกับแลนด์โรเวอร์ ในการดำเนินการหรือการเป็นตัวแทนใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การอ้างอิงใดๆ ในเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับความเร็วหรือสมรรถนะไม่ใช่การสนับสนุนการขับขี่ที่เป็นอันตรายหรือการขับขี่ด้วยความเร็วเกินขีดจำกัดที่ประเทศจำกัด

ตัวเลขอัตราการประหยัดน้ำมันทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 93/116/EC ซึ่งคำนวณโดยใช้รอบการทดสอบเดียวกันกับที่ใช้สำหรับการจำแนกประเภทการปล่อยไอเสียอย่างเป็นทางการ โดยไม่สามารถเทียบกับตัวเลขความเร็ว/ตัวเลขในเมืองที่คงที่ก่อนหน้านี้ได้ และเป็นเพียงตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณการใช้น้ำมันบนถนนจริง ภายใต้การใช้งานปกติ ตัวเลขการใช้น้ำมันจริงของรถอาจแตกต่างไปจากตัวเลขที่ได้จากขั้นตอนการทดสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการขับขี่ สภาพถนนและการจราจร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพรถ หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาศูนย์จำหน่ายของคุณ

ลิขสิทธิ์
สิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล ในเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ เป็นของหรือให้อนุญาตแก่แลนด์โรเวอร์ หรือใช้โดยแลนด์โรเวอร์ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือผู้ถือลิขสิทธิ์ ห้ามทำสำเนา ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อ ดาวน์โหลด โพสต์ นำออกอากาศ หรือส่งข้อความ รูปภาพ กราฟิก โลโก้ ปุ่ม ไอคอน รูปภาพ และการเลือกและการจัดการสิ่งต่างๆ ดังกล่าว และซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ซ่อนอยู่ เพื่อการค้าหรือการเผยแพร่สู่สาธารณะใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแลนด์โรเวอร์หรือผู้ถือลิขสิทธิ์ ห้ามดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือสร้างเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

แลนด์โรเวอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาใดๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ของแลนด์โรเวอร์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงข้อความและรูปภาพทั้งบนเว็บไซต์หรือในรูปแบบอื่นใด รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ แลนด์โรเวอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์และแก้ไขหรือปฏิเสธการส่งใดๆ

ข้อสงวนสิทธิ์
เราพยายามตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่คุณใช้งานเว็บไซต์ครั้งแรก

การนำเสนอเว็บไซต์และข้อมูลทั้งหมด ข้อความ ชื่อ รูปภาพ โลโก้ ลิงก์และไอคอน และสื่ออื่นๆ (ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้น) แสดงไว้ ´ตามสภาพที่เป็นอยู่’ และ ´ตามที่มีอยู่´ โดยไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ และไม่รับประกันว่าการใช้เว็บไซต์นี้จะไม่เกิดการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์จะไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อบกพร่อง

ไม่ว่าในกรณีใด แลนด์โรเวอร์จะไม่รับผิดต่อบุคคลใดๆ สำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเราที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน การสูญเสียการใช้ประโยชน์ ข้อมูล หรือผลประโยชน์ ไม่ว่าจะในการดำเนินการตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เครื่องหมายการค้า
ชื่อ รูปภาพ โลโก้ทั้งหมดที่ระบุถึงแลนด์โรเวอร์ เป็นเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์ของแลนด์โรเวอร์ ชื่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และบริษัทของบุคคลที่สามทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง แลนด์โรเวอร์ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดนอกจากผู้ถือครองใช้งาน การใช้งานดังกล่าวอาจถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ถือครอง

ลิงก์ภายนอก
แลนด์โรเวอร์ไม่รับรอง รับประกัน สนับสนุน หรือรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ภายนอกใดๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับและจากเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ภายนอกใดๆ ที่คุณเข้าชมโดยการคลิกผ่านลิงก์บนเว็บไซต์นี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของแลนด์โรเวอร์ และคุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว

เขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศอังกฤษและเวลส์เท่านั้น

หากข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลของกฎหมายของรัฐหรือประเทศใดๆ ซึ่งเจตนาให้ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ ให้ตัดและลบข้อกำหนดดังกล่าวออกจากข้อนี้ ข้อกำหนดการใช้งานและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด จะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์และยังคงมีผลผูกพันและบังคับใช้ต่อไป

แลนด์โรเวอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด คุณต้องหยุดใช้เว็บไซต์นี้ทันที

ลิขสิทธิ์ © 2014 Jaguar Land Rover Limited